RPG Muscle and Physique Contest 2016

โครงการ RPG Muscle and Physique Contest 2016 ( Pre Mr. Thailand 2016 )

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกับศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่า พัทยา จัดการประกวดหาผู้ที่มีรูปร่าง สรีระ และกล้ามเนื้อที่สวยและสง่างาม ในรูปแบบ “Muscle and Physique Contest”ขึ้น

เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกาย ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้กับทุกเพศทุกวัย และช่วยเสริมสร้างรูปร่างที่สมส่วนควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดี การฝึก เพาะกาย และการเล่นฟิตเนสเป็นอีกหนึ่งหนทางของการออกกำลังหายด้วยเน้นไปในเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อในร่างกายของทั้งเพศชายและหญิงให้มีลักษณะสวยและงามสง่า เป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้ที่พบเห็น

 

วัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้

  1. เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรทุกเพศ ทุกวัย ให้หันมาร่วมกันออกกำลังกาย
  2. เพื่อเปิดช่องทางอีกหนึ่งเวทีให้สำหรับนักกีฬา เพาะกาย และฟิตเนสหน้าใหม่
  3. เพื่อช่วยในการเผลแพร่ความรู้ในการออกกำลังกายและการพัฒนาร่างกายอย่างถูกวิธี
  4. เพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ให้การออกกำลังกายด้วยกีฬา เพาะกายและฟิตเนสให้กับลูกค้า
RPG Muscle and Physique Contest 2016
RPG Muscle and Physique Contest 2016

ระยะเวลาในการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2559
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าแข่งขัน

  1. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกาการประกวดของคณะกรรมการจัดการประกวดได้
  2. รับสมัครผู้เข้าประกวดทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ
  3. จำกัดสิทธิผู้เข้าร่วมประกวดเพียงท่านละหนึ่งประเภทของการประกวด
  4. สำหรับผู้เข้าประกวดเพาะกายชาย และแอธเลติคฟิสิคต้องเตรียมเพลง สำหรับประกอบการโพส ซึ่งต้องมีความยาว 1 นาที มาด้วยหากไม่มีคณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดเพลงกลางให้แทน

การรับสมัครเข้าประกวด

เปิดรับสมัครโดยส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และใบสูติบัตรสำหรับเยาวชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรูป ถ่ายขนาดโปสการ์ด1รูป

 

สถานที่ติดต่อและรับสมัคร

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ชั้น19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ถ.รามค าแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์/แฟกส์02-170-9601 E-Mail : tbpathai@hotmail.com

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ชั้น19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ถ.รามค าแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02-170-9601 E-Mail : tbpathai@hotmail.com

ตัวอย่างการประกวดปี 2015